فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

111 - سورة تبت

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون سورة تبت یدا ابی لهب را بخوانید، لعن و نفرین برکنید بر ابولهب که او از جمله تکذیب کنندگان بود و تکذیب پیغمبر و آن چه را از جانب خداوند عز و جل بر او وحی شده بود می کرد. (455)

112 - سورة الاخلاص

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره قل هو الله احد را یک مرتبه بخواند، حق تعالی بر او برکت فرستد، و هر که دو مرتبه بخواند حق تعالی به او و بر اهلش برکت فرستد، و هرکه سه مرتبه بخواند حق تعالی به او و اهلش و به همسایگانش برکت دهد، و هر که دوازده مرتبه بخواند خدا دربهشت دوازده قصر از برای او بنا کند، و کاتبان اعمال به یکدیگر گویند، بیائید برویم و به قصرهای برادر خود نظر کنیم، و هر که صد مرتبه بخواند خداوند عالمیان گناهان بیست و پنج سال او را بیامرزد به غیر از خون ناحق و مال مردم، و کسی که چهار صد مرتبه بخواند، خدا او را اجر چهار صد شهید کرامت فرماید، از شهیدانی که اسبانشان را پی کرده باشند و خونشان ریخته باشند، و کسی که هزار مرتبه بخواند دریک شبانه روز، نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند، یا دیگری برای او ببیند. (456)
و ایضا به سند معتبر حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر هفتاد هزار فرشته که در آن ها جبرئیل علیه السلام نیز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز خواندند، من به جبرئیل گفتم: ای جبرئیل به چه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئیل گفت: برای خواندنش قل هو الله احد را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و هنگام رفتن و آمدنش. (457)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است: هر که صد مرتبه قل هو الله احد را وقت خواب بخواند، خدا گناه پنجاه ساله او را بیامرزد. (458)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: خود را حفظ نمائید از شرمردم به خواندن سوره قل هو الله احد، رو به جانب راست خود کن و بخوان، و به جانب چپ رو کن و بخوان، و به جانب راه خود رو کن و بخوان، و رو به پشت سر کن و بخوان، و به جانب بالای سر کن و بخوان، و به جانب پائین نظر کن و بخوان، و اگر خواهی که نزد حاکمی بروی، چون نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان، و هر یک مرتبه که بخوانی یک انگشت را عقد کن از دست چپ، و انگشتان را چنین نگاه دار تا از نزد او بیرون آئی. (459)
وایضا ازحضرت صادق علیه السلام منقول است. هرکس یک روز تمام بر او بگذرد و نمازهای پنج گانه را بخواند و در آن نمازها قل هو الله احد نخواند، به او گفته می شود: ای بنده خدا تو از نمازگذاران نیستی. (460)
و به سند دیگر از امام صادق علیه السلام منقول است: کسی که جمعه ای را سپری کند و در آن قل هو الله احد نخواند و سپس بمیرد، بر دین ابی لهب مرده است (461)
و ایضا در حدیث دیگر فرمود: کسی که بیمار یا گرفتار شود و در بیماری یا گرفتاری خود قل هو الله احد نخواند و در آن بیماری یا گرفتاری بمیرد، پس او اهل آتش می باشد. (462)
و به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: کسی که سه روز بگذرد و سوره قل هو الله احد را نخواند، بدون یاور مانده و رشته ایمان از گردنش برداشته می شود (بی ایمان می شود). و اگر در این سه روز بمیرد، کافر به خدای بزرگ است. (463)
و در حدیث دیگر فرمود: هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد، باید که بعد از نماز واجب، خواندن قل هو الله احد را ترک نکند، به درستی که هر که بعد از هر نماز فریضه قل هو الله احد بخواند، خدا به او خیر دنیا و آخرت کرامت فرماید، و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مادر او را بیامرزد.(464)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که سوره قل هو الله احد را بعد از نماز صبح یازده مرتبه بخواند، در آن روز گناهی بر او لازم نشود، هرچند شیطان (برای اجبار او به گناه) خود را ذلیل و خوار کند. (465)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کسی که به رختخواب رود و یازده مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه های اطرافش حفظ می نماید. (466)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که در وقت خواب قل هو الله احد بخواند، حق تعالی پنجاه هزار ملک موکل گرداند که او را حراست نمایند در آن شب. (467)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که یک مرتبه قل هو الله احد بخواند، چنان باشد که ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلث انجیل و ثلث زبور را خوانده باشد. (468)
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی به عوض فدک به حضرت فاطمه علیها السلام اطاعت تب را کرامت فرمود که تب مطیع آنحضرت باشد، پس هر که حضرت فاطمه علیهاالسلام و فرزندان او را دوست دارد و تبی بهم رساند، و هزار مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، و به حق فاطمه علیها السلام سوال نماید زوال تب را، به امر الهی زایل می گردد.(469)

113 و 114 - سورة المعوذتین (470)

به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است که: سبب نزول معوذتین آن بود که حضرت رسول صلی الله علیه وآله تب به هم رسانیدند، جبرئیل این دو سوره را آورد و تعویذ آن حضرت کرد. (471)
و از حضرت امام رضا علیه السلام به سند معتبر منقول است: هر که صداعی (472) یا غیر آن عارض شود دستهای خود را بگشاید و سوره فاتحه و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند و دست بر روی خود بکشد، آن آزار برطرف شود. (473)
و ایضا از حضرت امام رضا علیه السلام به سند معتبر منقول است: هیچ کس نیست که از دوران کودکی بعهده گیرد که در هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر کدام سه بار بخواند و سوره قل هو الله احد را صد بار و اگر نتواند پنجاه بار بخواند، جز این که خدای عز وجل از او بگرداند هر نوع دیوانگی و جن زدگی و پیش آمدهائی که کودکان دچار شوند، و نیز مرض تشنگی و فاسد شدن معده و جوشش خون را تا زمانی که بدان مداومت کند تا به پیری رسد، و اگر خود را بخواندن آن پایبند کند یا دیگری برآن وادارش کند (یعنی اگر خودش سواد ندارد یا خواندن نتواند بر او بخوانند) تا روزی که خدای عز و جل جانش را بگیرد محفوظ ماند. (474)
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که در نماز وتر معوذتین و قل هو الله احد بخواند،به او خطاب کنند که: ای بنده خدا بشارت باد تو را که خدا وتر تو را قبول کرد. (475)
و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که بعد از نماز جمعه سوره حمد را یک مرتبه، و هر یک از موذتین و قل هو الله احد را هفت مرتبه و آیة الکرسی، و آیه سخره، (476) و آخر سوره توبه لقد جائکم رسول من انفسکم تا آخر سوره هر یک را یک مرتبه بخواند، کفاره گناهان او باشد از جمعه تا جمعه. (477)
و از معمر بن خلاد منقول است که: در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودم در راه خراسان، و وکیل خرج آن حضرت بودم، مرا امر فرمود که غالیه ای (478) درست کن، چون درست کردم و در شیشه کردم، حضرت را بسیار خوش آمد، فرمود: ای معمر چشم حق است از برای رفع تاثیر چشم در کاغذی سوره حمد و قل هو الله احد و معوذتین را بنویس، و در غلاف شیشه غالیه بگذار. (479)
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: تاثیر چشم زدن حق است، و ایمن نیستی که چشم تو در خودت یا در دیگری تاثیر کند، پس اگر از تاثیر چشم ترسی، سه مرتبه بگو: ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم و اگر یکی از شما زینتی کند خوش آیند باشد، چون از منزل خود بیرون رود قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند که از چشم به او ضرر نرسد.(480)
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: کسی که در خواب ترسد، در وقت خواب معوذتین و آیة الکرسی بخواند. (481)
قطب راوندی قدس سره روایت نموده: کسی که سوره قل یا ایها الکافرون را بخواند پس برای او شفا است از کفر و رحمت است به ثبات بر ایمان و کسی که سوره فلق را بخواند پس برای او شفا است از سحر و رحمت است به ثبات بر عافیت و کسی که سوره ناس را بخواند پس برای او شفا است از کید شیطان و رحمت است به ثبات بر الهام (آن چه خداوند بر دل افکند).(482)