فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

110 - سورة النصر

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اذا جاء نصر الله را درنماز فریضه یا نافله بخواند، خدا او را برجمیع دشمنان نصرت دهد، و چون از قبر بیرون آید با او نامه ای باشد گویا، و در آن نامه امان از صراط و از آتش جهنم و صدای جهنم بوده باشد، و بر هر چیز که بگذرد او را بشارت به نیکی دهند تا داخل بهشت شود، و از برای او در دنیا از اسباب خیر آن قدر حق تعالی بگشاید که به خاطرش خطور نکرده و آرزوی آن نداشته باشد. (454)

111 - سورة تبت

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون سورة تبت یدا ابی لهب را بخوانید، لعن و نفرین برکنید بر ابولهب که او از جمله تکذیب کنندگان بود و تکذیب پیغمبر و آن چه را از جانب خداوند عز و جل بر او وحی شده بود می کرد. (455)

112 - سورة الاخلاص

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره قل هو الله احد را یک مرتبه بخواند، حق تعالی بر او برکت فرستد، و هر که دو مرتبه بخواند حق تعالی به او و بر اهلش برکت فرستد، و هرکه سه مرتبه بخواند حق تعالی به او و اهلش و به همسایگانش برکت دهد، و هر که دوازده مرتبه بخواند خدا دربهشت دوازده قصر از برای او بنا کند، و کاتبان اعمال به یکدیگر گویند، بیائید برویم و به قصرهای برادر خود نظر کنیم، و هر که صد مرتبه بخواند خداوند عالمیان گناهان بیست و پنج سال او را بیامرزد به غیر از خون ناحق و مال مردم، و کسی که چهار صد مرتبه بخواند، خدا او را اجر چهار صد شهید کرامت فرماید، از شهیدانی که اسبانشان را پی کرده باشند و خونشان ریخته باشند، و کسی که هزار مرتبه بخواند دریک شبانه روز، نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند، یا دیگری برای او ببیند. (456)
و ایضا به سند معتبر حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر هفتاد هزار فرشته که در آن ها جبرئیل علیه السلام نیز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز خواندند، من به جبرئیل گفتم: ای جبرئیل به چه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئیل گفت: برای خواندنش قل هو الله احد را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و هنگام رفتن و آمدنش. (457)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است: هر که صد مرتبه قل هو الله احد را وقت خواب بخواند، خدا گناه پنجاه ساله او را بیامرزد. (458)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: خود را حفظ نمائید از شرمردم به خواندن سوره قل هو الله احد، رو به جانب راست خود کن و بخوان، و به جانب چپ رو کن و بخوان، و به جانب راه خود رو کن و بخوان، و رو به پشت سر کن و بخوان، و به جانب بالای سر کن و بخوان، و به جانب پائین نظر کن و بخوان، و اگر خواهی که نزد حاکمی بروی، چون نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان، و هر یک مرتبه که بخوانی یک انگشت را عقد کن از دست چپ، و انگشتان را چنین نگاه دار تا از نزد او بیرون آئی. (459)
وایضا ازحضرت صادق علیه السلام منقول است. هرکس یک روز تمام بر او بگذرد و نمازهای پنج گانه را بخواند و در آن نمازها قل هو الله احد نخواند، به او گفته می شود: ای بنده خدا تو از نمازگذاران نیستی. (460)
و به سند دیگر از امام صادق علیه السلام منقول است: کسی که جمعه ای را سپری کند و در آن قل هو الله احد نخواند و سپس بمیرد، بر دین ابی لهب مرده است (461)
و ایضا در حدیث دیگر فرمود: کسی که بیمار یا گرفتار شود و در بیماری یا گرفتاری خود قل هو الله احد نخواند و در آن بیماری یا گرفتاری بمیرد، پس او اهل آتش می باشد. (462)
و به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: کسی که سه روز بگذرد و سوره قل هو الله احد را نخواند، بدون یاور مانده و رشته ایمان از گردنش برداشته می شود (بی ایمان می شود). و اگر در این سه روز بمیرد، کافر به خدای بزرگ است. (463)
و در حدیث دیگر فرمود: هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد، باید که بعد از نماز واجب، خواندن قل هو الله احد را ترک نکند، به درستی که هر که بعد از هر نماز فریضه قل هو الله احد بخواند، خدا به او خیر دنیا و آخرت کرامت فرماید، و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مادر او را بیامرزد.(464)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که سوره قل هو الله احد را بعد از نماز صبح یازده مرتبه بخواند، در آن روز گناهی بر او لازم نشود، هرچند شیطان (برای اجبار او به گناه) خود را ذلیل و خوار کند. (465)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کسی که به رختخواب رود و یازده مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه های اطرافش حفظ می نماید. (466)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که در وقت خواب قل هو الله احد بخواند، حق تعالی پنجاه هزار ملک موکل گرداند که او را حراست نمایند در آن شب. (467)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که یک مرتبه قل هو الله احد بخواند، چنان باشد که ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلث انجیل و ثلث زبور را خوانده باشد. (468)
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی به عوض فدک به حضرت فاطمه علیها السلام اطاعت تب را کرامت فرمود که تب مطیع آنحضرت باشد، پس هر که حضرت فاطمه علیهاالسلام و فرزندان او را دوست دارد و تبی بهم رساند، و هزار مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، و به حق فاطمه علیها السلام سوال نماید زوال تب را، به امر الهی زایل می گردد.(469)