فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

108 - سورة الکوثر

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره انا اعطیناک الکوثر را درنمازهای فریضه و نافله بخواند، خداوند درروزقیامت از حوض کوثربه او آب عطا می نماید و مجلس او با رسول خدا صلی الله علیه و آله درزیر درخت طوبی است. (448)

109 - سورة الجحد

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سره قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را در نماز فریضه بخواند، خدا او راو پدر و مادرش و آن چه فرزند آید را بیامرزد، و اگر بدبخت باشد نام او از دیوان اشقیا محو و در دیوان سعدا و سعادتمندان ثبت می شود و او را در دنیا سعادتمند بدارد، و شهید بمیراند، و شهید مبعوث کند. (449)
و به سند صحیح از امام صادق علیه السلام منقول است: که پدرم می فرمود: قل هو الله احد یک سوم قرآن است، و قل یا ایها الکافرون یک چهارم قرآن است. (450)
و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر کس وقتی که به بستر رود قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد بخواند، خدا برات بیزاری از شرک ازبرای او بنویسد. (451)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله درسفری نماز کردند، و ما به آن حضرت اقتدا کردیم، دررکعت اول قل یا ایها الکافرون خواندند، و در رکعت دوم قل هو الله احد ، و چون فارغ شدند فرمودند: از برای شما ثلث قرآن و ربع قرآن را خواندم.(452)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: که ترک مکن خواندن قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون را درچند نماز: در نافله صبح، و دو رکعت اول نافله ظهر، و دو رکعت اول نافله شب، و نمازاحرام، و نماز صبح اگر هوا بسیار روشن شده باشد و سوره طولانی نتوانی خواند، و نماز طواف. (453)

110 - سورة النصر

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اذا جاء نصر الله را درنماز فریضه یا نافله بخواند، خدا او را برجمیع دشمنان نصرت دهد، و چون از قبر بیرون آید با او نامه ای باشد گویا، و در آن نامه امان از صراط و از آتش جهنم و صدای جهنم بوده باشد، و بر هر چیز که بگذرد او را بشارت به نیکی دهند تا داخل بهشت شود، و از برای او در دنیا از اسباب خیر آن قدر حق تعالی بگشاید که به خاطرش خطور نکرده و آرزوی آن نداشته باشد. (454)