فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

107 - سورة الماعون

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره ارءیت الذی یکذب بالدین را در نمازهای فریضه و نافله بخواند، از جماعتی باشد که خدا نماز و روزه ایشان را قبول فرموده است، و او را در قیامت به اعمال دنیا حساب نکند. (447)

108 - سورة الکوثر

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره انا اعطیناک الکوثر را درنمازهای فریضه و نافله بخواند، خداوند درروزقیامت از حوض کوثربه او آب عطا می نماید و مجلس او با رسول خدا صلی الله علیه و آله درزیر درخت طوبی است. (448)

109 - سورة الجحد

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سره قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را در نماز فریضه بخواند، خدا او راو پدر و مادرش و آن چه فرزند آید را بیامرزد، و اگر بدبخت باشد نام او از دیوان اشقیا محو و در دیوان سعدا و سعادتمندان ثبت می شود و او را در دنیا سعادتمند بدارد، و شهید بمیراند، و شهید مبعوث کند. (449)
و به سند صحیح از امام صادق علیه السلام منقول است: که پدرم می فرمود: قل هو الله احد یک سوم قرآن است، و قل یا ایها الکافرون یک چهارم قرآن است. (450)
و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر کس وقتی که به بستر رود قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد بخواند، خدا برات بیزاری از شرک ازبرای او بنویسد. (451)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله درسفری نماز کردند، و ما به آن حضرت اقتدا کردیم، دررکعت اول قل یا ایها الکافرون خواندند، و در رکعت دوم قل هو الله احد ، و چون فارغ شدند فرمودند: از برای شما ثلث قرآن و ربع قرآن را خواندم.(452)
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: که ترک مکن خواندن قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون را درچند نماز: در نافله صبح، و دو رکعت اول نافله ظهر، و دو رکعت اول نافله شب، و نمازاحرام، و نماز صبح اگر هوا بسیار روشن شده باشد و سوره طولانی نتوانی خواند، و نماز طواف. (453)