فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

106 - سورة قریش

از امام صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره لایلاف را بسیارتلاوت نماید، چون مبعوث شود، بر اسبی از اسبهای بهشت سوار شود تا بر مائده نور بنشیند. (446)
بدان که مشهور میان علما آن است که یکی از این دو سوره فیل و قریش را به تنهائی در نماز واجب نمی توان خواند، بلکه اگر خوانند باید با هم خوانده شود و همین است حکم والضحی و الم نشرح.

107 - سورة الماعون

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره ارءیت الذی یکذب بالدین را در نمازهای فریضه و نافله بخواند، از جماعتی باشد که خدا نماز و روزه ایشان را قبول فرموده است، و او را در قیامت به اعمال دنیا حساب نکند. (447)

108 - سورة الکوثر

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره انا اعطیناک الکوثر را درنمازهای فریضه و نافله بخواند، خداوند درروزقیامت از حوض کوثربه او آب عطا می نماید و مجلس او با رسول خدا صلی الله علیه و آله درزیر درخت طوبی است. (448)