فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

105 - سورة الفیل

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در نمازهای واجب سوره الم تر کیف را بخواند، برای او شهادت دهند در قیامت هردشت و کوهی و کلوخی، که او از جمله نمازگذاران بوده است و منادی ندا می دهد، درباره بنده ام راست گفتید: شهادت شما را قبول کردم، ای ملائکه او را بی حساب به بهشت برید که من او را و عمل او را دوست می دارم. (445)

106 - سورة قریش

از امام صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره لایلاف را بسیارتلاوت نماید، چون مبعوث شود، بر اسبی از اسبهای بهشت سوار شود تا بر مائده نور بنشیند. (446)
بدان که مشهور میان علما آن است که یکی از این دو سوره فیل و قریش را به تنهائی در نماز واجب نمی توان خواند، بلکه اگر خوانند باید با هم خوانده شود و همین است حکم والضحی و الم نشرح.

107 - سورة الماعون

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره ارءیت الذی یکذب بالدین را در نمازهای فریضه و نافله بخواند، از جماعتی باشد که خدا نماز و روزه ایشان را قبول فرموده است، و او را در قیامت به اعمال دنیا حساب نکند. (447)