فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

104 - سورة الهمزة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره ویل لکل همزة را درنمازهای فریضه بخواند، خدا فقر را از او دور کند، و روزی او را فراخ گرداند، و او را به مرگ بد نمیراند.(444)

105 - سورة الفیل

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در نمازهای واجب سوره الم تر کیف را بخواند، برای او شهادت دهند در قیامت هردشت و کوهی و کلوخی، که او از جمله نمازگذاران بوده است و منادی ندا می دهد، درباره بنده ام راست گفتید: شهادت شما را قبول کردم، ای ملائکه او را بی حساب به بهشت برید که من او را و عمل او را دوست می دارم. (445)

106 - سورة قریش

از امام صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره لایلاف را بسیارتلاوت نماید، چون مبعوث شود، بر اسبی از اسبهای بهشت سوار شود تا بر مائده نور بنشیند. (446)
بدان که مشهور میان علما آن است که یکی از این دو سوره فیل و قریش را به تنهائی در نماز واجب نمی توان خواند، بلکه اگر خوانند باید با هم خوانده شود و همین است حکم والضحی و الم نشرح.