فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

103 - سورة العصر

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است: هرکه سوره والعصر را در نمازهای نافله بخواند، خدا در روز قیامت او را با روی نورانی و دندان خندان و چشم روش و خوشحال مبعوث گرداند تا او را داخل بهشت کند. (443)

104 - سورة الهمزة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره ویل لکل همزة را درنمازهای فریضه بخواند، خدا فقر را از او دور کند، و روزی او را فراخ گرداند، و او را به مرگ بد نمیراند.(444)

105 - سورة الفیل

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در نمازهای واجب سوره الم تر کیف را بخواند، برای او شهادت دهند در قیامت هردشت و کوهی و کلوخی، که او از جمله نمازگذاران بوده است و منادی ندا می دهد، درباره بنده ام راست گفتید: شهادت شما را قبول کردم، ای ملائکه او را بی حساب به بهشت برید که من او را و عمل او را دوست می دارم. (445)