فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

90 - سورة البلد

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سورة لا اقسم بهذا البلد را در نماز واجب بخواند، در دنیا از جمله صالحان معروف شود، و در آخرت معروف گردد که او را منزلت عظیم نزد حق تعالی هست، و در قیامت از رفقای پیغمبران و شهیدان و صالحان باشد. (418)

91 و 92 و 93 و 94 - سورة الشمس و اللیل و الضحی و الم نشرح

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که بسیار بخواند در و روزی یا شبی سوره والشمس و سوره و اللیل اذا یغشی و سوره و الضحی و الم نشرح را، هر چیز که نزد او حاضر باشند در قیامت برای او شهادت بدهند، حتی مو و پوست و گوشت و خون و عروق و عصبها و استخوانها و جمیع اعضای او، و حق تعالی بفرماید: من شهادت شما را قبول کردم از برای بنده خود، ای ملائکه ببرید او را به بهشت، و هر جا که او اختیار نماید به او عطا کنید، گوارا باد فضل و رحمت من از برای بنده من. (419)
ختم سوره واللیل تا چهل شب هر شبی چهل بار بخواند، چون به این آیه رسد (و ما لاحد عنده من نعمة تجزی) سه بار تکرار کند و سوره را تمام نماید، جهت فتوحات و کثرت مال اثر عجیب دارد. هر کس را مهمی را رخ دهد که چاره ای در آن نبیند وقت خواب ایندو سوره را (واللیل و والشمس) هفت بار بخواند، شخصی بخوابش آید و به او چاره نجات آموزد. (420)

95 - سورة والتین

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره والتین را درفرایض و نوافل خود بخواند، عطا فرمایند از بهشت به او هر جا که بپسندد.(421)