فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

88 - سورة الغاشیة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر خواندن هل اتک حدیث الغاشیة در نماز واجب یا سنت، خدا او را فرو گیرد به رحمت دنیا و آخرت و در روز قیامت برات ایمنی از عذاب به او کرامت فرماید. (416)

89 - سورة الفجر

از امام صادق علیه السلام منقول است که: بخوانید سوره فجر را در نمازهای فریضه و نافله که آن سوره امام حسین علیه السلام است، و هر که این سوره را بخواند در درجه او در بهشت در جوار آن حضرت باشد، همانا خدای عز و جل عزیز و حکیم است. (417)

90 - سورة البلد

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سورة لا اقسم بهذا البلد را در نماز واجب بخواند، در دنیا از جمله صالحان معروف شود، و در آخرت معروف گردد که او را منزلت عظیم نزد حق تعالی هست، و در قیامت از رفقای پیغمبران و شهیدان و صالحان باشد. (418)