فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

87 - سورة الاعلی

از امام صادق علیه السلام منقول است. هر که سوره سبح اسم ربک الاعلی را در فریضه یا نافله بخواند، در روز قیامت به او گویند که از هر در از درهای بهشت که می خواهی داخل شو انشاء الله. (415)

88 - سورة الغاشیة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر خواندن هل اتک حدیث الغاشیة در نماز واجب یا سنت، خدا او را فرو گیرد به رحمت دنیا و آخرت و در روز قیامت برات ایمنی از عذاب به او کرامت فرماید. (416)

89 - سورة الفجر

از امام صادق علیه السلام منقول است که: بخوانید سوره فجر را در نمازهای فریضه و نافله که آن سوره امام حسین علیه السلام است، و هر که این سوره را بخواند در درجه او در بهشت در جوار آن حضرت باشد، همانا خدای عز و جل عزیز و حکیم است. (417)