فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

86 - سورة الطارق

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره والسماء و الطارق را در فرایض بخواند، او را درقیامت نزد خدا قدر و منزلت عظیم بوده باشد و از رفقای پیغمبران باشد در بهشت. (414)

87 - سورة الاعلی

از امام صادق علیه السلام منقول است. هر که سوره سبح اسم ربک الاعلی را در فریضه یا نافله بخواند، در روز قیامت به او گویند که از هر در از درهای بهشت که می خواهی داخل شو انشاء الله. (415)

88 - سورة الغاشیة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر خواندن هل اتک حدیث الغاشیة در نماز واجب یا سنت، خدا او را فرو گیرد به رحمت دنیا و آخرت و در روز قیامت برات ایمنی از عذاب به او کرامت فرماید. (416)