فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

85 - سورة البروج

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره والسماء ذات البروج را در فرایض بخواند، چون سوره پیغمبران است حق تعالی او را در قیامت با پیغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند. (413)

86 - سورة الطارق

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره والسماء و الطارق را در فرایض بخواند، او را درقیامت نزد خدا قدر و منزلت عظیم بوده باشد و از رفقای پیغمبران باشد در بهشت. (414)

87 - سورة الاعلی

از امام صادق علیه السلام منقول است. هر که سوره سبح اسم ربک الاعلی را در فریضه یا نافله بخواند، در روز قیامت به او گویند که از هر در از درهای بهشت که می خواهی داخل شو انشاء الله. (415)