فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

82 و 83 و 84 - سورة الانفطار و المطففین و الانشقاق

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اذا السماء انفطرت و سوره اذا السماء انشقت را در نماز فریضه و نافله بسیار بخواند، و خدا هیچ حاجت او را رد ننماید، و او را هیچ مانعی از خدا دور نگرداند در آخرت، و پیوسته او نظر به کرامتهای الهی نماید، و خدا نظر رحمت به او بدارد، تا از حساب خلایق فارغ شود. (411)
و به سند دیگر از آن حضرت منقول است: هر که در نماز واجب سوره ویل للمطففین بسیار خواند، خدا درقیامت برات ایمنی از آتش جهنم به او کرامت فرماید، و روز قیامت از او محاسبه نمی گردد.(412)

85 - سورة البروج

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره والسماء ذات البروج را در فرایض بخواند، چون سوره پیغمبران است حق تعالی او را در قیامت با پیغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند. (413)

86 - سورة الطارق

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره والسماء و الطارق را در فرایض بخواند، او را درقیامت نزد خدا قدر و منزلت عظیم بوده باشد و از رفقای پیغمبران باشد در بهشت. (414)