فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

73 - سورة المزمل

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره مزمل را در نماز خفتن (عشا) بخواند یا در آخر شب بخواند، و روز همراه با سوره مزمل شاهد و گواه او باشند در قیامت، و خدا او را به زندگانی نیکو زنده دارد و به مردن نیکو بمیراند. (402)
جهت مطلب کلی یازده روز هر روزی یازده بار (بعد از نماز صبح) سوره مزمل را بخواند و در هر روز یازده بار بخواند:
یا مسبب سبب یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مدبر دبر یا مسهل سهل یا میسر یسر یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین.
شیخ بها قدس سره فرمود جهت مطلبی یک روز خواندم ظهر همان روز مطلب حاصل شد. (403)

74 - سورة المدثر

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که در نماز واجب سوره مدثر رابخواند، بر خدا لازم است که او را در جوار حضرت رسول صلی الله علیه و آله جا دهد، و در زندگانی دنیا هرگز شقاوت او را در نیابد. انشاالله تعالی. (404)

75 - سورة لا اقسم

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر سورة لا اقسم و به آن عمل نماید، خدا او را با رسولش صلی الله علیه وآله محشور گرداند به بهترین صورتها، و آن حضرت او را بشارت فرماید و بر رویش خندند تا از صراط و میزان بگذرد. (405)