فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

71 - سورة نوح

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که ایمان به خدا و به خواندن قرآن دارد، سوره نوح را ترک ننماید، زیرا هر بنده ای که این سوره را از برای خدا در نماز واجبی و نافله ای بخواند، خدا او را در مساکن نیکوکاران ساکن گرداند، و سه بهشت دیگر او را کرامت فرماید، و دویست حوریه و چهار هزار زن به او تزویج فرماید. (400)

72 - سورة الجن

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره جن را بسیار بخواند، در دنیا از چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکر ایشان محفوظ باشد و در بهشت از رفقای حضرت رسول صلی الله علیه و آله باشد، پس می گوید: ای پروردگار من عوض و تغییر حولی از آن را نمی خواهم. (401)

73 - سورة المزمل

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره مزمل را در نماز خفتن (عشا) بخواند یا در آخر شب بخواند، و روز همراه با سوره مزمل شاهد و گواه او باشند در قیامت، و خدا او را به زندگانی نیکو زنده دارد و به مردن نیکو بمیراند. (402)
جهت مطلب کلی یازده روز هر روزی یازده بار (بعد از نماز صبح) سوره مزمل را بخواند و در هر روز یازده بار بخواند:
یا مسبب سبب یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مدبر دبر یا مسهل سهل یا میسر یسر یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین.
شیخ بها قدس سره فرمود جهت مطلبی یک روز خواندم ظهر همان روز مطلب حاصل شد. (403)