فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

70 - سورة المعارج

از امام صادق علیه السلام منقول است که: بسیار بخوانید سوره سال سائل را، هر که این سوره را بسیار بخواند حق تعالی درقیامت از هیچ گناه او سوال ننماید، و او را دربهشت با رسول صلی الله علیه وآله ساکن گرداند. (399)

71 - سورة نوح

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که ایمان به خدا و به خواندن قرآن دارد، سوره نوح را ترک ننماید، زیرا هر بنده ای که این سوره را از برای خدا در نماز واجبی و نافله ای بخواند، خدا او را در مساکن نیکوکاران ساکن گرداند، و سه بهشت دیگر او را کرامت فرماید، و دویست حوریه و چهار هزار زن به او تزویج فرماید. (400)

72 - سورة الجن

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره جن را بسیار بخواند، در دنیا از چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکر ایشان محفوظ باشد و در بهشت از رفقای حضرت رسول صلی الله علیه و آله باشد، پس می گوید: ای پروردگار من عوض و تغییر حولی از آن را نمی خواهم. (401)