فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

69 - سورة الحاقة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسیار بخوانید سورة حاقه را، به درستی که خواندنش در فرایض و نوافل از ایمان به خدا ورسول است ؛ زیرا که این سوره در واقعه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و معاویه نازل شده است، و هر که این سوره را بخواند ایمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن. (398)

70 - سورة المعارج

از امام صادق علیه السلام منقول است که: بسیار بخوانید سوره سال سائل را، هر که این سوره را بسیار بخواند حق تعالی درقیامت از هیچ گناه او سوال ننماید، و او را دربهشت با رسول صلی الله علیه وآله ساکن گرداند. (399)

71 - سورة نوح

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که ایمان به خدا و به خواندن قرآن دارد، سوره نوح را ترک ننماید، زیرا هر بنده ای که این سوره را از برای خدا در نماز واجبی و نافله ای بخواند، خدا او را در مساکن نیکوکاران ساکن گرداند، و سه بهشت دیگر او را کرامت فرماید، و دویست حوریه و چهار هزار زن به او تزویج فرماید. (400)