فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

68 - سورةن و القلم

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره ن و القلم را در فریضه یا نافله بخواند، خدا او راایمن گرداند، و هرگز به فقر مبتلا نشود، و چون بمیرد او را از فشار قبر نجات دهد. (397)

69 - سورة الحاقة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسیار بخوانید سورة حاقه را، به درستی که خواندنش در فرایض و نوافل از ایمان به خدا ورسول است ؛ زیرا که این سوره در واقعه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و معاویه نازل شده است، و هر که این سوره را بخواند ایمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن. (398)

70 - سورة المعارج

از امام صادق علیه السلام منقول است که: بسیار بخوانید سوره سال سائل را، هر که این سوره را بسیار بخواند حق تعالی درقیامت از هیچ گناه او سوال ننماید، و او را دربهشت با رسول صلی الله علیه وآله ساکن گرداند. (399)