فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

67 - سورة الملک

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره تبارک الذی بیده الملک را در شب و در نماز واجب پیش از خواب بخواند، پیوسته در امان الهی باشد تا صبح شود، و در روز قیامت در امان الهی باشد تا داخل بهشت شود. (395)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: سوره ملک مانعه است که عذاب قبر را منع می کند، و نامش در تورات سوره الملک است، و هر که در شب بخواند بسیار عبادت و تلاوت کرده و نیکو کرده است، و در آن شب او را از غافلان ننویسند، و به درستی که من در نماز وتیره بعد از نماز خفتن نشسته می خوانم، و پدرم در روز و شب هر دو می خواند، و هر که این سوره را بخواند چون نکیر و منکر به قبر او درآیند چون از جانب پاهایش بیایند پاهایش به ایشان بگویند شما را از جانب ما راهی نیست، زیرا که این بنده هر شب و روز بر ما می ایستاد و سوره ملک را می خواند، و چون از جانب شکمش بیایند شکمش به ایشان خطاب نمایند که شما را از جانب من راهی نیست ؛ زیرا که این بنده هر شب و روز سوره ملک را تلاوت می نمود و بر من جاری می ساخت. (396)

68 - سورةن و القلم

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره ن و القلم را در فریضه یا نافله بخواند، خدا او راایمن گرداند، و هرگز به فقر مبتلا نشود، و چون بمیرد او را از فشار قبر نجات دهد. (397)

69 - سورة الحاقة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسیار بخوانید سورة حاقه را، به درستی که خواندنش در فرایض و نوافل از ایمان به خدا ورسول است ؛ زیرا که این سوره در واقعه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و معاویه نازل شده است، و هر که این سوره را بخواند ایمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن. (398)