فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

64 - سورة التغابن

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره تغابن را درنماز واجبی بخواند، آن سوره در روز قیامت شفیع او باشد، و گواه عادلی باشد که شهادت و دهد برای او نزد کسی که شهادت او را قبول فرماید، و از او جدا نشود تا او را داخل بهشت گرداند.(393)

65 و 66 - سورة الطلاق و التحریم

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره طلاق و تحریم را در نماز واجبی بخواند، خدا او را در قیامت پناه دهد از خوف و اندوه، و از آتش جهنم عافیت یابد، و او را داخل بهشت گرداند به سبب تلاوت کردن و محافظت نمودن حرمت این دو سوره زیرا که این دو سوره از حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند. (394)

67 - سورة الملک

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره تبارک الذی بیده الملک را در شب و در نماز واجب پیش از خواب بخواند، پیوسته در امان الهی باشد تا صبح شود، و در روز قیامت در امان الهی باشد تا داخل بهشت شود. (395)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: سوره ملک مانعه است که عذاب قبر را منع می کند، و نامش در تورات سوره الملک است، و هر که در شب بخواند بسیار عبادت و تلاوت کرده و نیکو کرده است، و در آن شب او را از غافلان ننویسند، و به درستی که من در نماز وتیره بعد از نماز خفتن نشسته می خوانم، و پدرم در روز و شب هر دو می خواند، و هر که این سوره را بخواند چون نکیر و منکر به قبر او درآیند چون از جانب پاهایش بیایند پاهایش به ایشان بگویند شما را از جانب ما راهی نیست، زیرا که این بنده هر شب و روز بر ما می ایستاد و سوره ملک را می خواند، و چون از جانب شکمش بیایند شکمش به ایشان خطاب نمایند که شما را از جانب من راهی نیست ؛ زیرا که این بنده هر شب و روز سوره ملک را تلاوت می نمود و بر من جاری می ساخت. (396)