فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

62 و 63 - سورة الجمعه و المنافقین

از امام صادق علیه السلام منقول است: واجب و لازم است بر هر که از شیعه ما باشد که در نماز شام و خفتن شب جمعه سبح اسم ربک الاعلی بخواند، و در نماز ظهر سوره جمعه و منافقین بخواند، و چون چنین کند چنان باشد که به عمل حضرت رسول صلی الله علیه وآله عمل نموده باشد و ثواب او نزد خدا بهشت باشد. (392)

64 - سورة التغابن

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره تغابن را درنماز واجبی بخواند، آن سوره در روز قیامت شفیع او باشد، و گواه عادلی باشد که شهادت و دهد برای او نزد کسی که شهادت او را قبول فرماید، و از او جدا نشود تا او را داخل بهشت گرداند.(393)

65 و 66 - سورة الطلاق و التحریم

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره طلاق و تحریم را در نماز واجبی بخواند، خدا او را در قیامت پناه دهد از خوف و اندوه، و از آتش جهنم عافیت یابد، و او را داخل بهشت گرداند به سبب تلاوت کردن و محافظت نمودن حرمت این دو سوره زیرا که این دو سوره از حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند. (394)