فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

60 - سورة الممتحنة

از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: هر که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نوافل بخواند، خدا دل او را به ایمان امتحان نماید، و دیده اش را نور بدهد، و خود و فرزندش به دیوانگی و فقر مبتلا نشوند.(390)

61 - سورة الصف

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر خواندن سوره صف در نمازهای واجب و نوافل، خدا او را در صف ملائکه و انبیاء جا دهد.(391)

62 و 63 - سورة الجمعه و المنافقین

از امام صادق علیه السلام منقول است: واجب و لازم است بر هر که از شیعه ما باشد که در نماز شام و خفتن شب جمعه سبح اسم ربک الاعلی بخواند، و در نماز ظهر سوره جمعه و منافقین بخواند، و چون چنین کند چنان باشد که به عمل حضرت رسول صلی الله علیه وآله عمل نموده باشد و ثواب او نزد خدا بهشت باشد. (392)