فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

57 - 58 - سورة الحدید و المجادلة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره حدید و مجادله را در نماز فریضه بخواند و مدومت نماید خدااو را عذاب نکند، و در خودش و اهلش بدحالی و احتیاج نبیند. (388)

59 - سورة الحشر

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است: هر که سوره حشر را بخواند، جمیع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و حجب و آسمانهای هفت گانه و زمین های هفت گانه و هواو باد و مرغان و درختان و کوهها و آفتاب و ماه و ملائکه همه بر او صلوات فرستند، و از برای او استغفار کنند، و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد با شهادت مرده باشد. (389)

60 - سورة الممتحنة

از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: هر که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نوافل بخواند، خدا دل او را به ایمان امتحان نماید، و دیده اش را نور بدهد، و خود و فرزندش به دیوانگی و فقر مبتلا نشوند.(390)