فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

54 - سورة اقتربت(375)

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اقتربت الساعة را بخواند، چون از قبر بیرون آید بر ناقه ای (376) از ناقه های بهشت سوار شود. (377)

55 - سورة الرحمن

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ترک مکنید قرائت سوره رحمان را و خواندن آن را در نماز، به درستی که این سوره در دل منافقان قرار نمی گیرد، و حق تعالی این سوره را در روز قیامت به بهترین صورتها در نهایت خوشبوئی به صحرای محشر حاضر می گرداند، و می آید در محل قرب و کرامت می ایستد، حق تعالی به او خطاب می فرماید که: چه کسی درزندگانی دنیا تو را در نماز می خواند، و مداومت می نمود خواندن تو را؟ می گویند: خداوندا فلان و فلان، پس حق تعالی روهای ایشان را سفید می گرداند، و می فرماید: هر که را خواهید شفاعت نمائید، ایشان آن قدر که خواهند شفاعت می نمایند، پس به ایشان می گویند داخل بهشت شوید و در هر جا که خواهید ساکن شوید.(378)
و ایضابه سند معتبر از آن حضرت منقول است که: مستحب است بعد از نماز صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانی، و در هر مرتبه که بگوئی فبای الاء ربکما تکذبان، بگوئی لا بشی ء من آلائک رب اکذب (یعنی چیزی را نعمتهایت ای پروردگار تکذیب نمی نمایم).(379)
و ایضا در حدیث معتبر دیگر فرمود: هر که سوره الرحمن را بخواند، در هر مرتبه که بگوید فبای الاء ربکما تکذبان، بگوید لا بشی ء من آلائک رب اکذب، اگر در شب بخواند و در آن شب بمیرد شهید مرده باشد، و اگر در روز بخواند و در آن روز بمیرد شهید مرده باشد. (380)

56 - سورة الواقعة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد، و مردم را دوست او گرداند، و در دنیا بدحالی و فقر و احتیاج نبیند، و به هیچ آفتی و بلائی مبتلا نشود، و از رفقای حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشد، و این سوره مخصوص آن حضرت است و در آن کسی شریک نمی باشد. (381)
و به سند معتبر دیگر ازآن حضرت منقول است: هر که مشتاق بهشت و وصف آن باشد سوره اذا وقعت را بخواند، و هر که خواهد وصف جهنم را ملاحظه نماید سوره الم سجده را بخواند. (382)
و به سند معتبر از اسماعیل بن عبدالخالق منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم بعد از نماز خفتن دو رکعت نشسته می کردند، و در آن صد آیه می خواندند، و می فرمودند، هر که این دو رکعت را بکند، و صد آیه در این دو رکعت بخواند، او را در آن شب از غافلان ننویسند، اسماعیل گفت، حضرت امام محمد باقر علیه السلام در این دو رکعت و تیره، سوره اذا وقعت و قل هو الله احد می خواندند.(383)
و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره واقعه را هر شب پیش از آن که بخوابد بخواند، در قیامت روی او مانند ماه شب چهارده نورانی باشد. (384)