فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

53 - سورة النجم

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره نجم را در هر شب یا در هر روز بخواند، در میان مردم به خیر و نام نیک تعیش و زندگی نماید، و گناهانش آمرزیده شود، و محبوب دلهای مردم گردد.(374)

54 - سورة اقتربت(375)

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اقتربت الساعة را بخواند، چون از قبر بیرون آید بر ناقه ای (376) از ناقه های بهشت سوار شود. (377)

55 - سورة الرحمن

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ترک مکنید قرائت سوره رحمان را و خواندن آن را در نماز، به درستی که این سوره در دل منافقان قرار نمی گیرد، و حق تعالی این سوره را در روز قیامت به بهترین صورتها در نهایت خوشبوئی به صحرای محشر حاضر می گرداند، و می آید در محل قرب و کرامت می ایستد، حق تعالی به او خطاب می فرماید که: چه کسی درزندگانی دنیا تو را در نماز می خواند، و مداومت می نمود خواندن تو را؟ می گویند: خداوندا فلان و فلان، پس حق تعالی روهای ایشان را سفید می گرداند، و می فرماید: هر که را خواهید شفاعت نمائید، ایشان آن قدر که خواهند شفاعت می نمایند، پس به ایشان می گویند داخل بهشت شوید و در هر جا که خواهید ساکن شوید.(378)
و ایضابه سند معتبر از آن حضرت منقول است که: مستحب است بعد از نماز صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانی، و در هر مرتبه که بگوئی فبای الاء ربکما تکذبان، بگوئی لا بشی ء من آلائک رب اکذب (یعنی چیزی را نعمتهایت ای پروردگار تکذیب نمی نمایم).(379)
و ایضا در حدیث معتبر دیگر فرمود: هر که سوره الرحمن را بخواند، در هر مرتبه که بگوید فبای الاء ربکما تکذبان، بگوید لا بشی ء من آلائک رب اکذب، اگر در شب بخواند و در آن شب بمیرد شهید مرده باشد، و اگر در روز بخواند و در آن روز بمیرد شهید مرده باشد. (380)