فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

52 - سورة الطور

از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره طور را بخواند، حق تعالی خیر دنیا و آخرت را برای او جمع نماید. (373)

53 - سورة النجم

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره نجم را در هر شب یا در هر روز بخواند، در میان مردم به خیر و نام نیک تعیش و زندگی نماید، و گناهانش آمرزیده شود، و محبوب دلهای مردم گردد.(374)

54 - سورة اقتربت(375)

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اقتربت الساعة را بخواند، چون از قبر بیرون آید بر ناقه ای (376) از ناقه های بهشت سوار شود. (377)