فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

51 - سورة الذاریات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره ذاریات را در روز یا در شب بخواند، خدا امر معیشت او را به اصلاح آورد، و وسعت دهد روزی او را، و منور گرداند قبر او را به چراغی که نور بخشد تا روز قیامت. (372)

52 - سورة الطور

از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره طور را بخواند، حق تعالی خیر دنیا و آخرت را برای او جمع نماید. (373)

53 - سورة النجم

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره نجم را در هر شب یا در هر روز بخواند، در میان مردم به خیر و نام نیک تعیش و زندگی نماید، و گناهانش آمرزیده شود، و محبوب دلهای مردم گردد.(374)