فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

50 - سورة ق

از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید سوره ق را در نمازهای واجب و مستحب، خدا روزی او را فراخ گرداند، ونامه اش را به دست راست او دهد، و او را حساب آسان بکند. (371)

51 - سورة الذاریات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره ذاریات را در روز یا در شب بخواند، خدا امر معیشت او را به اصلاح آورد، و وسعت دهد روزی او را، و منور گرداند قبر او را به چراغی که نور بخشد تا روز قیامت. (372)

52 - سورة الطور

از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره طور را بخواند، حق تعالی خیر دنیا و آخرت را برای او جمع نماید. (373)