فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

48 - سورة الفتح

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حفظ نمائید اموال و زنان و بنده های خود را به خواندن سوره انا فتحنا، البته کسی که بر خواندن این سوره مداومت نماید در روز قیامت منادی از جانب رب العزه او را ندائی کند که همه خلایق بشنوند که: تو از بندگان مخلص مائی، ای ملائکه او را ملحق گردانید به بندگان شایسته من، و او را داخل بهشت کنید، و از شراب سر به مهر بهشت که به کافور ممزوج است به او بخورانید. (369)

49 - سورة الحجرات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره حجرات را بخواند در هر شبی یا در هر روزی، دربهشت از جماعتی باشد که به زیارت حضرت رسول صلی الله علیه وآله مشرف می شوند. (370)

50 - سورة ق

از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید سوره ق را در نمازهای واجب و مستحب، خدا روزی او را فراخ گرداند، ونامه اش را به دست راست او دهد، و او را حساب آسان بکند. (371)