فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

46 - سورة احقاف

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در هر شب یا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، در دنیا خوفی به او نرسد، و از فزع روز قیامت ایمن گردد. (366)
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سوره های حم ریاحین بهشتند، پس چون توفیق خواندن آن ها را بیابید خدا را حمد و شکر و سپاس بسیار کنید که توفیق تلاوت آن ها به شما کرامت فرموده است، به درستی که بنده ای که از خواب برخیزد و در نماز حم بخواند، از دهانش نسیمی خوشبوتر از مشک خوش بو و عنبر بیرون آید، و حق تعالی رحم می کند تلاوت کننده و خواننده این سوره ها را و رحم می کند همسایگان و آشنایان و مصاحبان و خویشان او را در قیامت و عرش و کرسی، و ملائکه مقرب از برای او استغفار می نمایند. (367)

47 - سورة محمد صلی الله علیه و آله

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره الذین کفروا را بخواند گناه نکند، و در دین خود هرگز شک بهم نرساند، و به فقر هرگز مبتلا نشود، و هرگز از پادشاهی خوفی به او نرسد، و همیشه از شک و کفر محفوظ باشد تا بمیرد، و چون بمیرد حق تعالی هزار ملک به قبر او فرستد که نماز کنند، و ثواب نماز ایشان از او باشد، و چون از قبر بیرون آید، آن هزار ملک او را مشایعت نمایند تا او را به محل ایمنان از خوفهای قیامت بدارند و در امان خدا و رسول صلی الله علیه و آله باشد. (368)

48 - سورة الفتح

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حفظ نمائید اموال و زنان و بنده های خود را به خواندن سوره انا فتحنا، البته کسی که بر خواندن این سوره مداومت نماید در روز قیامت منادی از جانب رب العزه او را ندائی کند که همه خلایق بشنوند که: تو از بندگان مخلص مائی، ای ملائکه او را ملحق گردانید به بندگان شایسته من، و او را داخل بهشت کنید، و از شراب سر به مهر بهشت که به کافور ممزوج است به او بخورانید. (369)