فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

44 - سورة الدخان

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره دخان را در نمازهای واجب و سنت بخواند، حق تعالی او را در زمره ایمنان مبعوث گرداند، و او را در سایه عرش خود جا دهد، و حساب او را آسان کند، و نامه او را به دست راست او دهد. (363)
و به سند معتبر منقول است: شخصی به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض نمود چگونه شب قدر را بشناسم؟ فرمود: چون ماه رمضان بیاید، هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان، و چون شب بیست و سوم شود، تصدیقی خواهی کرد به آن چه سوال نمودی. (364)

45 - سورة الجاثیة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره جاثیه را بخواند، ثوابش آن است که جهنم را نبیند، و آواز و خروشش را نشنود، و با رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده باشد. (365)

46 - سورة احقاف

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در هر شب یا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، در دنیا خوفی به او نرسد، و از فزع روز قیامت ایمن گردد. (366)
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سوره های حم ریاحین بهشتند، پس چون توفیق خواندن آن ها را بیابید خدا را حمد و شکر و سپاس بسیار کنید که توفیق تلاوت آن ها به شما کرامت فرموده است، به درستی که بنده ای که از خواب برخیزد و در نماز حم بخواند، از دهانش نسیمی خوشبوتر از مشک خوش بو و عنبر بیرون آید، و حق تعالی رحم می کند تلاوت کننده و خواننده این سوره ها را و رحم می کند همسایگان و آشنایان و مصاحبان و خویشان او را در قیامت و عرش و کرسی، و ملائکه مقرب از برای او استغفار می نمایند. (367)