فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

43 - سورة الزخرف

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید برقرائت سوره حم زخرف، خدا او را در قبر از جانوران زمین و از فشار قبر ایمن گرداند و چون او را به مقام حساب بیاورند آن سوره بیاید و به امر الهی او را داخل بهشت گرداند. (362)

44 - سورة الدخان

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره دخان را در نمازهای واجب و سنت بخواند، حق تعالی او را در زمره ایمنان مبعوث گرداند، و او را در سایه عرش خود جا دهد، و حساب او را آسان کند، و نامه او را به دست راست او دهد. (363)
و به سند معتبر منقول است: شخصی به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض نمود چگونه شب قدر را بشناسم؟ فرمود: چون ماه رمضان بیاید، هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان، و چون شب بیست و سوم شود، تصدیقی خواهی کرد به آن چه سوال نمودی. (364)

45 - سورة الجاثیة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره جاثیه را بخواند، ثوابش آن است که جهنم را نبیند، و آواز و خروشش را نشنود، و با رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده باشد. (365)