فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

39 - سورة الزمر

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره زمر را بخواند، حق تعالی شرف دنیا و آخرت به او کرامت فرماید، و او را عزیز گرداند بی مال و خویشان، به حدی که هر که او را ببیند از او مهابتی در دلش به هم رسد، و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند، و در بهشت از برای او هزار شهر بنا کند که در هر شهری هزار قصر باشد، و در قصری صد حوریه، و از چشمه ها و حوران و درختان و میوه ها آن چه در قرآن وصف فرموده به او کرامت فرماید. (358)

40 - سورة المومن

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره حم مومن را در هر شب بخواند، خدا گناهان گذشته و آینه او را بیامرزد، و ایمان را از او سلب ننماید، و آخرت او را بهتر از دنیا گرداند برای او. (359)

41 - سورة السجده

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره حم سجده را بخواند، حق تعالی در قیامت او را نوری عطا فرماید آن قدر که چشم کار کند، و او را سرور و شادی در آن روز کرامت فرماید، و در دنیا به حالی باشد که دیگران آرزوی حال او کنند.(360)