فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

38 - سورة ص

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره ص را در شب جمعه بخواند، حق تعالی از خیر دنیا و آخرت آن قدر به او عطا فرماید که به احدی از خلق عطا نفرموده باشد، مگر به پیغمبر مرسلی یا ملک مقربی، و او را داخل بهشت گرداند، و هر که را او خواهد از اهل خانه اش حتی خادم که او را خدمت می کرده است. (357)

39 - سورة الزمر

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره زمر را بخواند، حق تعالی شرف دنیا و آخرت به او کرامت فرماید، و او را عزیز گرداند بی مال و خویشان، به حدی که هر که او را ببیند از او مهابتی در دلش به هم رسد، و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند، و در بهشت از برای او هزار شهر بنا کند که در هر شهری هزار قصر باشد، و در قصری صد حوریه، و از چشمه ها و حوران و درختان و میوه ها آن چه در قرآن وصف فرموده به او کرامت فرماید. (358)

40 - سورة المومن

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره حم مومن را در هر شب بخواند، خدا گناهان گذشته و آینه او را بیامرزد، و ایمان را از او سلب ننماید، و آخرت او را بهتر از دنیا گرداند برای او. (359)