فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

37 - سورة الصافات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند، پیوسته از جمیع آفتها و بلاها محفوظ باشد، و در دنیا روزیش فراخ باشد و به بدن و مال و فرزندانش مکروهی نرسد، نه از شیطان مردودی و نه از جبار معاندی، و اگر در آن روز و در آن شب بمیرد، حق تعالی او را شهید بمیراند و شهید مبعوث کند و با شهیدان او را داخل بهشت گرداند و در درجه شهیدان او را جا دهد. (350)
و به سند معتبر از سلیمان جعفری منقول است که: حضرت موسی علیه السلام به فرزند خود قاسم فرمود. برخیز ای فرزند و بر بالای سر برادرت سوره والصافات صفا را بخوان تا تمام کنی، او شروع به خواندن کرد، چون به آیه اهم اشد خلقا ام من خلقنا رسید، قبض روحش شد، چون جامه بر روی میت کشیدند و بیرون آمدند، یعقوب بن جعفر به حضرت عرض کرد: ما چنین می دانستیم که برای آسانی جان کندن سوره یس می باید خواند، شما فرمودید و الصافات بخوان، حضرت فرمود: و الصافات را بر سر هر کس که به شدت جان کندن گرفتار باشد بخوانند حق تعالی راحتش را نزدیک می گرداند. (351)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که از گزیدن عقرب ترسد این آیه را بخواند:
سلام علی نوح فی العالمین. انا کذلک نجزی المحسنین. انه من عبادنا المومنین(352) / (353).
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: کسی که خواهد او را در قیامت اجر وافی و ثوابی کامل بدهند، بعد از هر نماز این آیه را بخواند:
سبحان ربک رب العزة عما یصفون. و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین(354) / (355).
و در حدیث دیگر وارد شده است: از هر مجلسی که برخیزند این آیه را (180 تا 182 سوره الصافات) بخوانند، کفاره گناهان اهل آن مجلس می گردد. (356)

38 - سورة ص

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره ص را در شب جمعه بخواند، حق تعالی از خیر دنیا و آخرت آن قدر به او عطا فرماید که به احدی از خلق عطا نفرموده باشد، مگر به پیغمبر مرسلی یا ملک مقربی، و او را داخل بهشت گرداند، و هر که را او خواهد از اهل خانه اش حتی خادم که او را خدمت می کرده است. (357)

39 - سورة الزمر

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره زمر را بخواند، حق تعالی شرف دنیا و آخرت به او کرامت فرماید، و او را عزیز گرداند بی مال و خویشان، به حدی که هر که او را ببیند از او مهابتی در دلش به هم رسد، و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند، و در بهشت از برای او هزار شهر بنا کند که در هر شهری هزار قصر باشد، و در قصری صد حوریه، و از چشمه ها و حوران و درختان و میوه ها آن چه در قرآن وصف فرموده به او کرامت فرماید. (358)