فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

33 - سورة الاحزاب

عبدالله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره احزاب را زیاد بخواند، در روز قیامت در پناه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ازواج او می باشد، سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: رسواییهای مردان و زنان قریش و غیر آن ها در سوره احزاب است. ای ابن سنان! همانا سوره احزاب زنهای قریش را رسوا نمود. و این سوره طولانی تر از سوره بقره بود ولی آن را ناقص و تحریف نمودند. (339)

34 و 35 - سورة سبا و فاطر

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره سبا و سوره فاطر را در شب بخواند، در آن شب در حفظ الهی باشد، اگر در روز بخواند در آن روز مکروهی به او نرسد، و حق تعالی از خیر دنیا و آخرت به او کرامت فرماید که در خاطرش خطور نکرده باشد و آرزویش به آن نرسیده باشد. (340)
و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است: هر که در وقت خواب این آیه را بخواند:
ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.(341)
خانه بر سرش خراب نشود. (342)
و به سند دیگر منقول است که: شخصی از اهل مرو به حضرت صادق علیه السلام شکایت نمود از درد سر، حضرت فرمود: نزدیک بیا، پس دست بر سر او گذاشتند، و این آیه را خواندند:
ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.(343) / (344)

36 - سورة یس

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر چیزرا قلبی است، و قلب قرآن سوره یاسین است، هر که این سوره را در روز پیش از شام بخواند در آن روز از بلاها محفوظ باشد، و خدا او را روزی فراوان عطا فرماید تا شام، و کسی که در شب پیش از خواب بخواند، حق تعالی هزار ملک را به او موکل گرداند که او را از شر هرشیطان مردودی و هر آفتی حفظ نمایند، و اگر در آن روز بمیرد حق تعالی او را داخل بهشت گرداند، و در غسل او سی هزار ملک حاضر شوند که استغفار از برای او کنند، و مشایعت او نمایند تا قبرش با استغفار، و چون در لحدش گذارند آن ملائکه را در میان قبرش ساکن گرداند، و عبادت الهی کنند، و ثواب عبادت ایشان از او باشد، و قبرش را فراخ کنند تا چشم کار کند، و او را ایمن گرداند از فشارقبر، و پیوسته از قبر او نور ساطع باشد تا اطراف آسمان، تا وقتی که قبر بیرون آید. پس چون حق تعالی او را از قبر بیرون آورد، آن سی هزار ملک با او باشند، و مشایعت او نمایند، و با او سخن گویند، و بر رویش خنده کنند، و به هر چیزی او را بشارت دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند، و او را در مقام قرب به محلی بدارند که هیچ خلقی قربش از او بیشتر نباشد، مگر ملائکه مقرب و پیغمبران مرسل، و او با پیغمبران بایستد نزد حق تعالی. و هنگامی که مردم اندوه داشته باشند او اندوه نداشته باشد، و در حالتی که مردم جزع نمایند او جزع نکند، پس پروردگار عالم به او خطاب فرماید: ای بنده من هر که را خواهی شفاعت کن که شفاعت تو را قبول می نمایم، و هر سوالی که خواهی از من بکن که سوالت را رد نمی کنم، پس او شفاعت کند و خدا قبول نماید، و او سوال کند کند و خداعطا فرماید، و دیگران را احساب کند و او را حساب نکنند، و با دیگران در مقام حسابش باز ندارند، و مذلت و خواری در آن صحرا به او نرسد، و به هیچ گناهی از گناهان او را نگیرند، پس نامه خود را بگیرد و به جانب بهشت روان شود، پس مردم تعجب کنند که سبحان الله این بنده را هیچ گناهی نبوده، و از رفیقان پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله باشد. (345)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که در عمر خود یک مرتبه سوره یس بخواند، حق تعالی به عدد هر خلقی که در دنیاست، و هر خلقی که در آخرت است، و هر خلقی که در آسمان است به عدد هر یک از ایشان دو هزار حسنه از برای او بنویسد، و دو هزار گناه از او محو فرماید: و به فقر و قرض و خانه فرود آمدن و به تعب و مشقت و دیوانگی و خوره و وسواس و دردهای ضرر رساننده مبتلا نشود و حق تعالی سکرات و احوال مرگ را از او تخفیف دهد، و خود قبض روح او نماید، و ضامن شود از برای او فراخی روزی را، و در قیامت او را شاد گرداند، و چندان ثواب به او کرامت فرماید که او راضی شود، و حق تعالی فرماید به ملائکه آسمان ها و زمین که: من از فلان بنده راضی شدم، برای او استغفار نمائید. (346)
و به سند دیگر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام از بواسیر شکایت نمود، حضرت فرمود: یس را با عسل بنویس و حل کن و بخور. (347)
و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: از برای رفع ککهای سفید و برص که در بدن به هم رسد سوره یس را به عسل بنویسند و بیاشامند. (348)
در حدیثی به سند معتبر منقول است: مردی در حضور امیرالمومنین علیه السلام برخواست و عرض کرد: یا امیرالمومنین از (آن چه برای پیدا کردن حیوان) گمشده (فایده دارد) مرا آگاه فرما، فرمود: سوره یس را در دو رکعت نماز بخوان و بگو: یا هادی الضالة رد علی ضالتی (یعنی ای راهنمای گمشده، گمشده مرا به من بازگردان) پس آن را انجام داد و خدای عز و جل حیوان گمشده اش را به او برگردانید. (349)