فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

32 - سورة السجده

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره سجده را در هر جمعه بخواند، حق تعالی نامه اش را به دست راست او دهد و او را حساب نفرماید هر چند گناه کار شد و در بهشت از رفقای محمد صلی الله علیه وآله و اهل بیت او علیهم السلام بوده باشد. (338)

33 - سورة الاحزاب

عبدالله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره احزاب را زیاد بخواند، در روز قیامت در پناه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ازواج او می باشد، سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: رسواییهای مردان و زنان قریش و غیر آن ها در سوره احزاب است. ای ابن سنان! همانا سوره احزاب زنهای قریش را رسوا نمود. و این سوره طولانی تر از سوره بقره بود ولی آن را ناقص و تحریف نمودند. (339)

34 و 35 - سورة سبا و فاطر

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره سبا و سوره فاطر را در شب بخواند، در آن شب در حفظ الهی باشد، اگر در روز بخواند در آن روز مکروهی به او نرسد، و حق تعالی از خیر دنیا و آخرت به او کرامت فرماید که در خاطرش خطور نکرده باشد و آرزویش به آن نرسیده باشد. (340)
و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است: هر که در وقت خواب این آیه را بخواند:
ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.(341)
خانه بر سرش خراب نشود. (342)
و به سند دیگر منقول است که: شخصی از اهل مرو به حضرت صادق علیه السلام شکایت نمود از درد سر، حضرت فرمود: نزدیک بیا، پس دست بر سر او گذاشتند، و این آیه را خواندند:
ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.(343) / (344)