فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

29 و 30 - سورة العنکبوت و الروم

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان بخواند، و الله که اهل بهشت است، و در این حکم استثنا نمی کنم و نمی ترسم که خدا در این قسم بر من گناهی بنویسد، و این دو سوره را نزد حق تعالی منزلت عظیم هست. (336)

31 - سورة لقمان

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره لقمان را در شب بخواند، حق تعالی در آن شب ملکی چند موکل گرداند بر او که او را از شیطان و لشکرهایش حفظ کند تا صبح، و اگر در روز بخواند او را از شیطان و لشکرهایش حفظ نمایند تا شب. (337)

32 - سورة السجده

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره سجده را در هر جمعه بخواند، حق تعالی نامه اش را به دست راست او دهد و او را حساب نفرماید هر چند گناه کار شد و در بهشت از رفقای محمد صلی الله علیه وآله و اهل بیت او علیهم السلام بوده باشد. (338)