فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

26 و 27 و 28 - سورة الطواسین

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره های طواسین (سه سوره نمل، شعرا و قصص) را در شب جمعه بخواند، از دوستان خدا و در پناه او خواهد بود، هیچ گاه دچار فلاکت نخواهد شد ؛ در آخرت به اندازه رضایت و حتی بالاتر از رضایت او از بهشت به او خواهند داد ؛ و خداوند صد همسر از حورالعین به او عطا می نماید. (335)

29 و 30 - سورة العنکبوت و الروم

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان بخواند، و الله که اهل بهشت است، و در این حکم استثنا نمی کنم و نمی ترسم که خدا در این قسم بر من گناهی بنویسد، و این دو سوره را نزد حق تعالی منزلت عظیم هست. (336)

31 - سورة لقمان

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره لقمان را در شب بخواند، حق تعالی در آن شب ملکی چند موکل گرداند بر او که او را از شیطان و لشکرهایش حفظ کند تا صبح، و اگر در روز بخواند او را از شیطان و لشکرهایش حفظ نمایند تا شب. (337)