فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

23 - سورة المومنون

از امام صادق علیه السلام منقول است: کسی که سوره مومنین را قرائت نماید، خداوند او تا آخر عمر سعادتمند می نماید. و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نماید، منزل او در فردوس اعلا همراه با پیامبران و رسولان خواهد بود. (329)

24 - سورة النور

از حضرت صادق علیه السلام منقول است فرمود: حفظ کنید اموال و فروج خود را از حرام به تلاوت سوره نور، و به این سوره زنان خود را نیز از حرام حفظ نمائید، به درستی که هر که این سوره را درهرشب یا در هر روز مداومت نماید، هیچ یک از اهل خانه او زنا نکند تا او بمیرد، و چون بمیرد، هفتاد هزار ملک تا قبر او را مشایعت نمایند، و از برای او دعا کنند و استغفار نمایند تا به قبرش گذارند. (330)
و به سند معتبر منقول است که: شخصی از وجع و ضعف چشم به حضرت امام موسی علیه السلام شکایت نمود، حضرت فرمود: آیه نور را سه مرتبه در جامی بنویس، پس آن را بشور، در شیشه ای ضبط کن و مکرر به دیده بکش، راوی گوید که صد میل کمتر کشیدم دیدم ام صحیح تر از اول شد. (331)
در حدیثی به سند معتبر منقول است: مردی در حضور امیرالمومنین علیه السلام برخاست و عرض کرد: ای امیرمومنان برای بنده گریخته دستوری فرما فرمود: بخوان این آیه را:
او کظلمات فی بحر لجی یغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده،لم یکد یرها و من لم یجعل الله له نورا فماله من نور. (332)
و آن مرد آن را گفت و بنده فراریش به سوی او بازگشت. (333)

25 - سورة الفرقان

از امام موسی علیه السلام منقول است که: ترک مکن تلاوت سوره فرقان را، به درستی که هر که درهر شب این سوره را بخواند حق تعالی او را حساب و عذاب نکند و منزلش درفردوس اعلی باشد. (334)