فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

21 - سورة الانبیاء

ازحضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره انبیا را بخواند از روی محبت و خواهش، در باغستانهای بهشت با همه پیغمبران رفاقت کند، و در دنیا در نظر مردم با هیبت باشد. (327)

22 - سورة الحج

از حضرت صادق علیه السلام مروی است: هر که سوره حج را در هر سه روز یک مرتبه بخواند، در آن سال توفیق حج بیابد، و اگر در آن سفر بمیرد داخل بهشت شود، راوی پرسید که: اگر مخالف (ولایت) باشد چطور؟ فرمود که عذابش تخفیف می یابد. (328)

23 - سورة المومنون

از امام صادق علیه السلام منقول است: کسی که سوره مومنین را قرائت نماید، خداوند او تا آخر عمر سعادتمند می نماید. و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نماید، منزل او در فردوس اعلا همراه با پیامبران و رسولان خواهد بود. (329)