فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

20 - سورة طه

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ترک مکنید سوره طه را که خدا این سوره را دوست می دارد، و هر که این سوره را می خواند دوست می دارد، و کسی که بر قرائتش مداومت نماید حق تعالی در قیامت نامه اش را به دست راستش دهد.
و از او به آن چه که در اسلام (موقع مسلمان بودن) عمل نموده محاسبه نمی فرماید و در آخرت آن قدر مزد به او عطا فرماید که او راضی شود. (326)

21 - سورة الانبیاء

ازحضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره انبیا را بخواند از روی محبت و خواهش، در باغستانهای بهشت با همه پیغمبران رفاقت کند، و در دنیا در نظر مردم با هیبت باشد. (327)

22 - سورة الحج

از حضرت صادق علیه السلام مروی است: هر که سوره حج را در هر سه روز یک مرتبه بخواند، در آن سال توفیق حج بیابد، و اگر در آن سفر بمیرد داخل بهشت شود، راوی پرسید که: اگر مخالف (ولایت) باشد چطور؟ فرمود که عذابش تخفیف می یابد. (328)