فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

18 - سورةالکهف

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند، نمیرد مگر شهید، و خدا او را در زمره شهدا محشور گرداند و در قیامت با شهیدان بایستد. (318)
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است: هر که سوره کهف را در شب جمعه بخواند، کفاره گناهانی باشد که جمعه تا جمعه کرده است. (319) و در روایت دیگر وارد شده است که: کسی که در روز جمعه بعد از نماز ظهر و عصر بخواند همین ثواب را داشته باشد. (320)
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده ای آیه
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربه احدا(321)
را نمی خواند، مگر این که نوری خواهد داشت از خوابگاه خود تا کعبه و اگر از اهل مکه باشد نور او تا بیت المقدس خواهد بود. (322)
و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که آیة قل انما انا بشر مثلکم را تا آخر سوره بخواند در وقت خواب، از خوابگاه او تا کعبه نوری ساطع گردد که میان او پر باشد از ملائکه، و استغفار از برای او کنند تا صبح. (323)
و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام وارد شده است: که فرمود: هیچ کس نیست که آیه آخر سوره کهف یعنی آیه قل انما انا بشر مثلکم را هنگام خوابیدنش بخواند جز این که در هر ساعتی که بخواهد از خواب بیدار شود. (324)

19 - سورة مریم

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر سوره مریم، نمیرد تا آن چه خواهد در خود و مال و فرزند ببیند، و در آخرت به او بدهند مثل ملکی که حضرت سلیمان علیه السلام در دنیا داشته است، و در آخرت از یاران آن حضرت عیسی علیه السلام خواهد بود. (325)

20 - سورة طه

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ترک مکنید سوره طه را که خدا این سوره را دوست می دارد، و هر که این سوره را می خواند دوست می دارد، و کسی که بر قرائتش مداومت نماید حق تعالی در قیامت نامه اش را به دست راستش دهد.
و از او به آن چه که در اسلام (موقع مسلمان بودن) عمل نموده محاسبه نمی فرماید و در آخرت آن قدر مزد به او عطا فرماید که او راضی شود. (326)