فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

14 و 15 - سورة ابراهیم و سورة حجر

از امام صادق علیه السلام منقول اسن: هر که سوره ابراهیم و سوره حجر را در دو رکعت نماز در هر جمعه بخواند، هرگز به او فقر و دیوانگی و بلیه عظیمی نرسد. (306)

16 - سورة نحل

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره نحل را در هر ماه بخواند، در دنیا به قرض مبتلا نشود، و هفتاد نوع ازبلا از او دور گردد که سهل تر آن ها دیوانگی و خوره و پیسی باشد، و مسکن او در جنت عدن باشد که در میان بهشت ها واقع است. (307)

17 - سورة بنی اسرائیل (اسری)

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند نمیرد، تا قائم آل محمد صلی الله علیه و آله رادریابد و از اصحاب او باشد. (308)
جابر گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام می فرمود: هرکس همه مسبحات (یعنی سوره هائی که اول آن سبح یا یسبح است) (309) پیش از آن که بخوابد آن ها را بخواند، آن کس نمیرد تا حضرت قائم علیه السلام را درک کند و اگر بمیرد در جوار نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. (310)
و منقول است که عمر بن حنظله به حضرت صادق علیه السلام شکایت نمود از صداع(311) حضرت فرمود: دست بر بالای سرت بگذار، و این دو آیه را بخوان:
قل لو کان معه الهة کما یقولون اذا لا بتغوا الی ذی العرش سبیلا. (312) و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رایت المنافقون یصدون عنک صدودا.(313) / (314)
در حدیثی به سند معتبر مردی در حضور امیرالمومنین علیه السلام برخواست و عرض کرد: یا امیرالمومنین برای ایمنی از دزدی چیزی بفرما زیرا که پیوسته پشت سر هم شبها از من دزدی شود، فرمود: چون به بستر خواب رفتی این آیه را بخوان:
قل ادعو الله اوادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذالک سبیلا، و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. (315) / (316)
و ایضا اگر بر مکانی یا متاعی که از دزد یا آتش گرفتن بترسید این دو آیه را (آیه 110 و 111 سوره اسرا) با آیة الکرسی بر حلقه های در و بر قفل آن بخوانید انشاء الله از دزد و آتش گرفتن حفظ بماند. (317)