فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

12 - سورة یوسف

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره یوسف را بخواند در هر روز یا در هر شب چون در قیامت مبعوث شود، جمال او مانند حضرت یوسف باشد، و در آن روز به او فزعی و خوفی نرسد و از همسایگان بندگان صالح خدا باشد. (302)

13 - سورة الرعد

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که بسیار سوره رعد را بخواند، هرگز صاعقه ای به او نرسد اگرچه ناصبی باشد ؛ و اگر مومن باشد خدا او را داخل بهشت گرداند بی حساب، و شفاعت او را قبول فرماید در اهل بیت و برادران مومنش. (303)
از شیخ بهاء الدین نقل شده جهت حمل زنان این آیه را:
و لو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض اوکلم به الموتی بل لله الامر جمیعا افلم یایئس الذین امنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. (304)
به حروف مقطعه (ول و ان ق ران ا تا آخر) بنویسید و بر پهلوی زن بندند حامله شود انشاء الله، فرمودند به نهصد زن دادم حامله شدند. (305)

14 و 15 - سورة ابراهیم و سورة حجر

از امام صادق علیه السلام منقول اسن: هر که سوره ابراهیم و سوره حجر را در دو رکعت نماز در هر جمعه بخواند، هرگز به او فقر و دیوانگی و بلیه عظیمی نرسد. (306)