فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

10 - سورة یونس

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره یونس را هر دو ماه یا سه ماه یک بار بخواند، بیم آن نیست که از جمله جاهلان گردد، و در قیامت از جمله مقربان باشد. (297)

11 - سورة هود

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره هود را هر جمعه بخواند، حق تعالی او را در قیامت در زمره پیغمبران مبعوث گرداند، و در قیامت گناهی از او ظاهر نشود. (298)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که از غرق شدن ترسد این آیات را بخواند:
بسم الله مجریها و مرسها ان ربی لغفور رحیم (299).
و ما قدروالله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون(300) / (301).

12 - سورة یوسف

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره یوسف را بخواند در هر روز یا در هر شب چون در قیامت مبعوث شود، جمال او مانند حضرت یوسف باشد، و در آن روز به او فزعی و خوفی نرسد و از همسایگان بندگان صالح خدا باشد. (302)