فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

8 و9 - سورة الانفال و سورة البرائة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره انفال و سوره توبه را در هر ماه بخواند هرگز نفاق بر او راه نیابد، و از شیعه حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشد. (294)
در حدیثی به سند معتبر منقول است مردی درحضور امیرالمومنین علیه السلام برخواست و عرض کرد: ای امیرمومنان سرزمین ما جای درندگان است و درندگان به خانه من در آیند و تا شکار خود را نگیرند از آن جا نگذرند، فرمود این دو آیه را بخوان:
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم.فان تولوافقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. (295)
پس آن مرد این دو آیه را خواند و درندگان از او دور شدند. (296)

10 - سورة یونس

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره یونس را هر دو ماه یا سه ماه یک بار بخواند، بیم آن نیست که از جمله جاهلان گردد، و در قیامت از جمله مقربان باشد. (297)

11 - سورة هود

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره هود را هر جمعه بخواند، حق تعالی او را در قیامت در زمره پیغمبران مبعوث گرداند، و در قیامت گناهی از او ظاهر نشود. (298)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که از غرق شدن ترسد این آیات را بخواند:
بسم الله مجریها و مرسها ان ربی لغفور رحیم (299).
و ما قدروالله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون(300) / (301).