فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

7 - سورة الاعراف

به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قیامت از جمله جماعتی باشد از دوستان خدا که حق تعالی در شان ایشان فرموده است که: خوفی بر ایشان نیست و اندوهناک نمی شوند. و اگر در هر جمعه بخواند او را درقیامت حساب نکنند، و به درستی که آیات محکمات در آن بسیار است، پس قرائت این سوره را ترک منمائید که گواهی می دهد در قیامت برای کسی که آن را خوانده باشد. (288)
در حدیثی به سند معتبر منقول است: مردی درحضور امیرالمومنین علیه السلام برخاست و عرض کرد: یا امیرالمومنین مرا آگاه کن از آن چه برای محافظت از سوختن و غرق شدن است؟ فرمود: این آیات را بخوان:
ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین(289).
و آیه و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. (290)
پس هر که این آیات را بخواند از سوختن و غرق شدن ایمن است. گوید پس مردی آن را خواند و آتش در خانه های همسایگانش درگرفت و خانه او هم وسط آن خانه ها بود و (از برکت آن آیات که خوانده بود) آسیبی به او نرسید.(291)
و ایضا به سند معتبر از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هرکس دربیابانی خالی از سکنه شبی را به سر برد و این آیه را بخواند:
ان ربکم الله الذی خلق السموات و الارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یغشی الیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. (292)
فرستگان او را محافظت کنند و شیاطین از او دور شوند. (293)

8 و9 - سورة الانفال و سورة البرائة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره انفال و سوره توبه را در هر ماه بخواند هرگز نفاق بر او راه نیابد، و از شیعه حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشد. (294)
در حدیثی به سند معتبر منقول است مردی درحضور امیرالمومنین علیه السلام برخواست و عرض کرد: ای امیرمومنان سرزمین ما جای درندگان است و درندگان به خانه من در آیند و تا شکار خود را نگیرند از آن جا نگذرند، فرمود این دو آیه را بخوان:
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم.فان تولوافقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. (295)
پس آن مرد این دو آیه را خواند و درندگان از او دور شدند. (296)

10 - سورة یونس

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره یونس را هر دو ماه یا سه ماه یک بار بخواند، بیم آن نیست که از جمله جاهلان گردد، و در قیامت از جمله مقربان باشد. (297)