فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

5 - سورة المائدة

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ایمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرک نشود. (283)

سورة انعام

به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: سوره انعام یک دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملک آن را مشایعت کردند تا نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله آوردند، پس این سوره را تعلیم نمائید و بزرگ دارید، که اسم اعظم الهی درهفتاد موضع این سوره هست، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضیلت و ثواب هست هرگزترک ننمایند قرائتش را. (284)
و از عبدالله بن عباس منقول است: کسی که سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قیامت از جمله ایمنان باشد، و به دیده خود هرگز جهنم را نبیند. (285)
و به سند معتبر از امام رضا علیه السلام منقول است که: سوره انعام را یک دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملک مشایعت آن کردند، و آواز بلند کرده بودند به تسبیح و تکبیر و تهلیل تا نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله آوردند. پس هر که این سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملک تسبیح بگویند از برای او تا روز قیامت. (286)
و از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: اگر علتی داشته باشی که خوف هلاک از آن داشته باشی، سوره انعام را بخوان که مکروهی به تو نمی رسد از آن علت. (287)

7 - سورة الاعراف

به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قیامت از جمله جماعتی باشد از دوستان خدا که حق تعالی در شان ایشان فرموده است که: خوفی بر ایشان نیست و اندوهناک نمی شوند. و اگر در هر جمعه بخواند او را درقیامت حساب نکنند، و به درستی که آیات محکمات در آن بسیار است، پس قرائت این سوره را ترک منمائید که گواهی می دهد در قیامت برای کسی که آن را خوانده باشد. (288)
در حدیثی به سند معتبر منقول است: مردی درحضور امیرالمومنین علیه السلام برخاست و عرض کرد: یا امیرالمومنین مرا آگاه کن از آن چه برای محافظت از سوختن و غرق شدن است؟ فرمود: این آیات را بخوان:
ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین(289).
و آیه و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. (290)
پس هر که این آیات را بخواند از سوختن و غرق شدن ایمن است. گوید پس مردی آن را خواند و آتش در خانه های همسایگانش درگرفت و خانه او هم وسط آن خانه ها بود و (از برکت آن آیات که خوانده بود) آسیبی به او نرسید.(291)
و ایضا به سند معتبر از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هرکس دربیابانی خالی از سکنه شبی را به سر برد و این آیه را بخواند:
ان ربکم الله الذی خلق السموات و الارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یغشی الیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. (292)
فرستگان او را محافظت کنند و شیاطین از او دور شوند. (293)